กฏข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ

สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี

หมวด 1

ชื่อ

…………………………………………………………………………………

ข้อ 1.     สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี”เขียนภาษาอังกฤษว่า“THAILAND LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION”ใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า “สกอส.”ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า“THAI LPGA”

ข้อ 2.     เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีตัวอักษร สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี  ภายในวงกลมมีสีธงชาติไทยแดง ขาว น้ำเงิน  อักษรภาษาอังกฤษว่า  “THAI LPGA” (ตามแบบ)

Thai LPGA_new_logo1

ข้อ 3.     คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการของสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี

ข้อ 4.     สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่  8 ถนนรามอินทรา(ก.ม.9) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230

หมวด 2

วัตถุประสงค์

…………………………………………………………………………………

ข้อ 5.     สกอส.  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

5.1 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพนักกอล์ฟอาชีพสตรีโดยมุ่งเน้นให้นักกอล์ฟอาชีพสตรีไทยสามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก

5.2 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ เพิ่มจำนวน นักกอล์ฟแข่งขันอาชีพสตรีนักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพสตรีผู้จัดการแข่งขันอาชีพสตรีแคดดี้อาชีพสตรี

5.3 เผยแพร่กฎข้อบังคับและมารยาทของการเล่นกีฬากอล์ฟ ซึ่งรับรองโดย อาร์แอนด์เอรูล์ ลิมิเต็ดจัดให้มีการฝึกสอนการเล่นกอล์ฟให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับด้วยความรู้ และประสบการณ์ของนักกอล์ฟอาชีพสตรี

5.4ร่วมมือกับสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพสตรี

5.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีของประเทศต่างๆอันจะนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติโดยส่วนรวม

หมวด 3

สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ การขาดจากสมาชิกภาพ

…………………………………………………………………………………

ข้อ 6.     สมาชิกภาพ

6.1 สมาชิกของ สกอส. ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์

6.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่

6.2.1 นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขัน

6.2.2 นักกอล์ฟอาชีพสตรีหรือสตรี หรือองค์กรที่คณะกรรมการมีมติให้เป็นสมาชิกสามัญ

6.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่

6.3.1 นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้ฝึกสอน

6.3.2 ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟสตรี

6.3.3 สตรี หรือองค์กรที่คณะกรรมการมีมติให้เป็นสมาชิกวิสามัญ

6.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่

6.4.1 ผู้ที่ให้การสนับสนุน อุปการะช่วยเหลือ และทำประโยชน์ให้ สกอส.

6.4.2 บุคคลที่คณะกรรมการมีมติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

6.5 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  สกอส.

6.5.1 สมาชิกสามัญ  นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขันต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปและ จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสามัญของ สกอส. พร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แล้วยื่นต่อเลขาธิการ พร้อมค่าสมัครและค่าบำรุงประจำปี

6.5.2 สมาชิกวิสามัญ สตรีที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของ สกอส. พร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แล้วยื่นต่อเลขาธิการ พร้อมค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี

6.6 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก สกอส.และแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สกอส. ต่อเลขาธิการ

6.7 สมาชิกภาพจะคงอยู่ตลอดไป เว้นแต่จะแจ้งลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ หรือคณะกรรมการมีมติให้ออก ตามข้อ 8 หรือตาย

ข้อ 7. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

7.1 สมาชิกสามัญ

7.1.1 มีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวของ สกอส.

7.1.2 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของ สกอส.

7.1.3 มีสิทธิเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร สกอส.

7.1.4 มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่

7.1.5 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของ สกอส. เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและร่วมกำหนดนโยบาย การดำเนินกิจการต่างๆ  ของสกอส.

7.1.6 มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครเป็นนายกสมาคม

7.1.7 มีสิทธิที่จะอุทธรณ์มติหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้ หากเห็นว่ามติหรือคำวินิจฉัยนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมต่อสมาชิก

7.1.8 มีสิทธิตรวจสอบการใช้จ่ายของ สกอส.

7.1.9 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ได้

7.1.10 มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการกอล์ฟที่ สกอส.เป็นผู้ดำเนินการสนับสนุน หรือรับรองการแข่งขัน

7.1.11 มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน สกอส. เข้าแข่งขันรายการกอล์ฟในต่างประเทศ

7.1.12 มีสิทธิได้รับสิทธิ และประโยชน์ตามมติคณะกรรมการ

    หมายเหตุ  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหนึ่งคน หรือหนึ่งองค์กรมีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมเท่ากับหนึ่งเสียง

7.2 สมาชิกวิสามัญ

7.2.1 มีสิทธิ์ได้รับบัตรประจำตัวของ สอกส.

7.2.2 มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายของ สกอส.

7.2.3 มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคม

7.2.4 มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ของ สกอส. เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและร่วมกำหนดนโยบาย การดำเนินกิจการต่าง ๆ ของ สกอส.

7.2.5 สมาชิกวิสามัญมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมแข่งขันรายการกอล์ฟที่ สกอส. เป็นผู้ดำเนินการ สนับสนุน หรือรับรองการแข่งขัน

7.2.6 มีสิทธิได้รับสิทธิ และประโยชน์ตามมติคณะกรรมการ

     หมายเหตุ  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกวิสามัญทั้งหมดมีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมเท่ากับหนึ่งเสียง

7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิได้รับสิทธิ และประโยชน์ตามมติคณะกรรมการ

7.4 สมาชิกมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับ สกอส. ในการดำเนินกิจการด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสกอส. รวมทั้งมติและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

7.5 สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพสตรี เพื่อประโยชน์และชื่อเสียงแก่ประเทศชาติในด้านกีฬากอล์ฟ

7.6 สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าบำรุงประจำปี แก่ สกอส. ตามอัตราดังนี้

7.6.1 สมาชิกสามัญค่าบำรุงปีละ1,200บาท และค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท

7.6.2 สมาชิกสามัญองค์กร ค่าบำรุงปีละ 3,000 บาท

7.6.3 สมาชิกวิสามัญค่าบำรุงปีละ 1,000 บาทและค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท

7.6.4 สมาชิกวิสามัญองค์กร ค่าบำรุงปีละ 3,000 บาท

7.6.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุงประจำปี

ข้อ 8.  การขาดจากสมาชิกภาพ

8.1 ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีอย่างต่อเนื่อง

8.2 ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ให้คณะกรรมการออกหนังสือเตือนให้สมาชิกปฏิบัติหรือสั่งพักหรือให้พ้นจากการเป็นสมาชิก สกอส.

8.3 ประพฤติตนเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก สกอส.

8.4 ทำผิดกฎหมาย และมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8.5 แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สกอส. และซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก สกอส.

8.6 มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 ว่าด้วยการควบคุมสมาชิก

หมวด 4

การประชุม

…………………………………………………………………………………

ข้อ 9.     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นภายใน  120  วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของ  สกอส.  ณ  สถานที่ วันเวลา ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 10.   การประชุมใหญ่วิสามัญ นายกสมาคม อาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยว่า 1 ใน 5ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 11.  การประชุมคณะกรรมการให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการของ  สกอส.  เดือนละ 1 ครั้ง นายกสมาคม มีสิทธิเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้หรือเมื่อกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ 12.  การแจ้งประชุม

12.1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ  ให้เลขาธิการส่งหนังสือแจ้งวัน  เวลา  สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการและสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน

12.2 การประชุมคณะกรรมการ ให้เลขาธิการแจ้งวัน เวลา  สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7 วัน  หรือในกรณีเร่งด่วนจะแจ้งให้กรรมการทราบทางโทรศัพท์  โทรสาร  หรือติดต่อโดยตรงก็ได้

ข้อ 13. องค์ประชุม

13.1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมแต่ถ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมภายใน 14  วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  สำหรับการประชุมครั้งหลังนี้  ถ้าสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนเท่าใด  ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม

13.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ให้ถือจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นองค์ประชุม

13.3 ในการประชุมใหญ่หรือ การประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมหรืออุปนายก ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมทำการเลือกตั้งกรรมการที่มาประชุมคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

ข้อ 14.  มติที่ประชุม

14.1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือประชุมใหญ่วิสามัญเว้นแต่ข้อบังคับจะระบุเป็นอย่างอื่น ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่มาประชุมเป็นมติที่ประชุมในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด

14.2 ในการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมเป็นมติที่ประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด

ข้อ 15.  วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  จะต้องมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

15.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

15.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา

15.3 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคม

15.4 รับรองงบดุลของสมาคม

15.5 แถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อไป

15.6 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

15.7 เลือกตั้งนายกสมาคม (เมื่อครบวาระ)

15.8 เรื่องอื่นๆ

หมวด 5

กรรมการ

…………………………………………………………………………………

ข้อ 16.  คณะกรรมการ

16.1 คณะกรรมการ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 9  คนแต่ไม่เกิน  19  คน ประกอบด้วย

16.1.1 นายกสมาคม                                                                                    1   คน

16.1.2 อุปนายก                                                                                          3   คน

16.1.3 เลขาธิการ                                                                                        1   คน

16.1.4 เหรัญญิก                                                                                          1   คน

16.1.5 นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์                                                         1   คน

16.1.6 กรรมการจัดการแข่งขัน                                                                      1   คน

16.1.7 กรรมการประชาสัมพันธ์                                                                      1   คน

16.1.8 กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ                                                         1   คน

16.1.9 กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์                                           1   คน

16.1.10 กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และวิชาการกีฬากอล์ฟ                    1   คน

16.1.11 กรรมการวินัย                                                                                   1   คน

16.1.12 กรรมการกิจกรรม                                                                             1   คน

16.1.13 กรรมการกลาง                                                                                 5   คน

                                                                                                รวม           19   คน

16.2 คณะกรรมการ ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และต้องมีกรรมการที่มาจากสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

16.3 นายกสมาคม และกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับที่6 และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

16.3.1 มีสัญชาติไทย

16.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

16.3.3 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

16.3.4 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

16.3.5 ไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้ขาดจากการเป็นสมาชิก สกอส.

16.4 ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยวิธีลงคะแนนแบบเปิดเผยจากสมาชิกสามัญ และผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ร่วมประชุมเท่านั้นและให้นายกสมาคม  แต่งตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1  นายกสมาคม อยู่ในตำแหน่งคราวละ  2  ปี

16.5 ให้คณะกรรมการ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่นายกสมาคม เข้าดำรงตำแหน่ง การดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม และกรรมการ สกอส. เกิน 2 วาระติดต่อกันให้เป็นไปตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528

16.6 ให้นายกสมาคม มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการได้ตามความเหมาะสมแล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ ถ้าตำแหน่งกรรมการใดที่นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งว่างลงก่อนครบวาระให้นายกสมาคม  แต่งตั้งผู้ที่สมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทน

16.7 ในกรณีที่ตำแหน่งนายกสมาคม ว่างลงก่อนครบกำหนดให้ถือว่าวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดนั้นสิ้นสุดลงด้วย และให้เลขาธิการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30  วัน เพื่อเลือกนายกสมาคม  ขึ้นใหม่ และให้นายกสมาคม ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นั้นมีสิทธิ์แต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมและคณะกรรมการซึ่งเลือกตั้งและแต่งตั้งขึ้นใหม่นี้จะอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายกสมาคมคนเดิมเท่านั้น

16.8 ในระหว่างที่ตำแหน่งนายกสมาคมว่างลงให้อุปนายกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคม  และให้คณะกรรมการชุดนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายกสมาคม  และคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

16.9 ถ้าตำแหน่งนายกสมาคม ว่างลงก่อนครบวาระไม่เกิน 6 เดือน ให้อุปนายกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดวาระตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 16.8

16.10 กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ

16.10.1 ตาย

16.10.2 ลาออก

16.10.3 ที่ประชุมลงมติให้ออก

16.10.4 ขาดการประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร

ข้อ 17.  อำนาจหน้าที่

  17.1 คณะกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการต่างๆ  ของ สกอส. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 มีอำนาจออกระเบียบ หรือคำสั่งต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สกอส. และมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง ผู้จัดการ เสมียน พนักงาน หรือลูกจ้างของ  สกอส.  ได้

  17.2 นายกสมาคม  มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ16.1 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ  มีอำนาจแต่งตั้ง    บุคคลที่เห็นสมควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาสมาคมและที่ปรึกษานายกสมาคม และมีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการโดยให้อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของนายกสมาคม หรือ คณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมใหญ่วิสามัญ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สกอส.

  17.3 อุปนายก ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคม มอบหมายในกรณีที่ นายกสมาคมไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่มีอุปนายกมากกว่า 1 คน ให้นายกสมาคม  กำหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไว้ล่วงหน้า

  17.4 เลขาธิการ มีหน้าที่เสนอแผนงานประจำปีของสกอส. แต่งตั้งผู้เก็บรักษาและบันทึกการประชุมของ สกอส.  ทำหน้าที่เป็นหรือแต่งตั้งเลขานุการในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ออกระเบียบวาระการประชุม ดูแลด้านการส่งหรือตอบจดหมายและเอกสารของ สกอส. เว้นแต่จะเป็นงานในหน้าที่ของกรรมการอื่น เสนอรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ สกอส.   รวมทั้งสรุปกิจการที่คณะกรรมการของ สกอส. ได้ดำเนินไประหว่างปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

  1  7.5 เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาบัญชีเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของ สกอส. นำเงินฝากธนาคาร ตามที่คณะกรรมการจะเห็นเหมาะสม มีหน้าที่ติดตามทวงถามเงินค่าบำรุงสมาชิก จ่ายเงินตามมติของคณะกรรมการบริหาร ออกใบเสร็จรับเงิน สกอส. เสนองบดุลประจำปีของ สกอส. ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

  17.6 นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกของ สกอส. ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิกและทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน

  17.7 กรรมการจัดการแข่งขัน  มีหน้าที่กำหนดตารางการแข่งขัน แต่งตั้งผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน  กำหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันกอล์ฟ พร้อมทั้งมีหน้าที่ให้คำแนะนำวิธีการจัดการแข่งขันกอล์ฟตามมาตรฐานสากล ให้แก่สมาชิก

  17.8 กรรมการประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โฆษณา จัดทำวารสารหรือเอกสาร เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ เผยแพร่ผลงานของ สกอส. ตลอดจนประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ

  17.9 กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศและงานเกี่ยวกับต่างประเทศทั้งปวง

  17.10 กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์  มีหน้าที่ติดต่อ จัดหา ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของ สกอส. รวมทั้งติดต่อหาผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

  17.11 กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟและวิชาการกีฬากอล์ฟ มีหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการแข่งขันของ สกอส. รวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่กฎข้อบังคับ และวิชาการกีฬากอล์ฟ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับและมารยาท ซึ่งรับรอง โดยอาร์ แอนด์ เอ รูล์ ลิมิเต็ด

  17.12 กรรมการวินัย  มีหน้าที่ดำเนินการควบคุม ส่งเสริม และพัฒนามารยาทและการปฏิบัติตนของสมาชิก สกอส.

  17.13 กรรมการกิจกรรม มีหน้าที่ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างชื่อเสียงอันดีให้เกิดกับ สกอส.

  17.14 กรรมการกลาง  มีหน้าที่ช่วยงานกรรมการแต่ละฝ่ายหรืองานพิเศษอื่นๆ ตามที่นายกสมาคม มอบหมาย

หมวด 6

การเงิน และทรัพย์สิน

…………………………………………………………………………………

ข้อ 18. รายได้ของ สกอส.  มาจากค่าสมัคร ค่าบำรุงประจำปีที่เรียกเก็บจากสมาชิก งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชน การจัดสอบ การจัดอบรม การบริจาคของสมาชิกหรือบุคคลอื่น ๆ

ข้อ 19. ให้มีการจัดทำบัญชีและแสดงรายรับ รายจ่าย และทรัพย์สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สกอส.

ข้อ 20. การเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจการของ สกอส.   ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 21. ให้ถือวันที่  31  ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบบัญชีการเงินของ สกอส.

ข้อ 22. ในกรณีที่มีการเลิก สกอส.   ให้นำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชำระบัญชีมาบังคับใช้โดยอนุโลม และกรณีที่มีทรัพย์สินของ สกอส. เหลืออยู่ให้ตกเป็นของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

หมวด 7

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

…………………………………………………………………………………

ข้อ 23.   บรรดาระเบียบต่างๆ ของ สกอส. ที่มีอยู่ซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ยกเลิกและใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 24.  การแก้ไขข้อบังคับของ สกอส. ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่าสองในสามของสมาชิกสามัญ และผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 25.  การเลิก สกอส. จะมีผลต่อเมื่อ จำนวนสมาชิกสองในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมดและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของ สกอส. มีมติให้ยกเลิก

หมวด8

บทเฉพาะกาล

…………………………………………………………………………………

ข้อ ฉก 1.  ข้อบังคับฉบับนี้  ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติรับรอง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial