การจัดอันดับเงินรางวัล

ORDER OF MERITAMATEUR
POSNameNationalityPlayedRoundEarningStroke Avg.
1วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์thailand_round_icon_6439239,29370.22
2วันชนา โพธิ์เรืองรองthailand_round_icon_6439178,42171.22
3ยุพาภรณ์ กวินปกรณ์thailand_round_icon_6439159,25870.44
4ปรินดา โพธิ์กัณฑ์thailand_round_icon_6413142,50068.00
5เรณุกา สุขสุคนธ์thailand_round_icon_6426117,99969.33
6กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิ์จิตต์thailand_round_icon_6426108,40869.00
7วาด แผ่วฉิมพลีthailand_round_icon_641396,28571.33
8อาภิชญา ยุบล thailand_round_icon_643882,88971.88
9กมลวรรณ เหลื่อมศรีthailand_round_icon_643978,49671.78
10ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุลthailand_round_icon_643975,52271.67
11อรณิชา โกนสันเทียะthailand_round_icon_643953,73072.44
12นนทยา ศรีสว่าง thailand_round_icon_641351,88072.00
13ดลนภา พุฒิพินิจthailand_round_icon_643949,49872.67
14กุสุมา มีชัยthailand_round_icon_643849,61473.13
15ษมาพร แข็งขันธ์ thailand_round_icon_643949,33372.78
16PAULINE DEL ROSARIO2644,92672.50
17ชลดา ชยณรรย์thailand_round_icon_642644,52770.83
18ตรีฉัฐ จีนกลับthailand_round_icon_643844,52773.00
19มุขรินทร์ ลาดกระโทกthailand_round_icon_643943,35773.00
20ธันญา ปัทมกิจสกุลthailand_round_icon_642542,59072.40
21SOCK HWEE KOH2542,59073.00
22ณิชากร รักษาชัฎthailand_round_icon_643942,30673.22
23คริษฐาวรรณ รุ่งเรืองthailand_round_icon_643941,33173.22
24ชมพัช พงศ์ธนารักษ์thailand_round_icon_643839,99873.13
25พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรืองthailand_round_icon_642638,84772.67
26ณฐมน หัสถาดลอรุณthailand_round_icon_643938,40273.56
27ธนพร ผลิตวานนท์thailand_round_icon_643837,19773.25
28ฉัตรประภา ศิริประกอบthailand_round_icon_643836,64273.13
29YIN MAY MYO3936,16473.63
30พรรณภา พลนามอินทร์thailand_round_icon_643836,13073.63
31ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์thailand_round_icon_643835,07973.63
32นันทิกานต์ รักษาชัฎthailand_round_icon_643834,31873.63
33นริศรา เกิดฤทธิ์thailand_round_icon_642633,60970.83
34ปวริศา ยกทวนthailand_round_icon_641332,78069.33
35อาภาสิรี จุลยาthailand_round_icon_642630,86373.67
36อรนิติ จุลสิกขีthailand_round_icon_643830,13875.00
37พิชสาอร ไชยชมภูthailand_round_icon_643829,77873.75
38จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_643827,40274.63
39ชากัณฑ์สิม คำบอนthailand_round_icon_642626,40071.83
40AMELIA WEI PING YONG3824,46074.88
41อัญชิสา อุตมะthailand_round_icon_643823,83874.25
42ณิชกุล แก้วโสฬสthailand_round_icon_643823,58075.50
43นิมมิตา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_643823,42674.88
44อรกนก สร้อยสุวรรณ thailand_round_icon_643822,08874.38
45อริสรา เวชกามาthailand_round_icon_643821,51875.50
46กุลชา ไพบูลย์พงษ์thailand_round_icon_643820,89875.50
47สุภมาส แสงจันทร์thailand_round_icon_641318,06370.67
48ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตรthailand_round_icon_642516,77273.20
49พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์thailand_round_icon_643716,77275.00
50พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโรthailand_round_icon_642516,77275.40
51ทิพอาภา มานิตย์thailand_round_icon_643715,48376.57
52ช่อผกา แจ้งกิจthailand_round_icon_641314,25471.33
53พลอยชมพู วิไลรุ่งเรืองthailand_round_icon_641314,25471.67
54สริยา สงวนนามthailand_round_icon_641314,19275.67
55ธนุตรา บุญรักษาสัตย์thailand_round_icon_641312,95171.67
56ปรีณาพรรณ พุ่มคล้ายthailand_round_icon_642512,95175.00
57กนกวรรณ ยอดดำเนินthailand_round_icon_643712,14678.00
58กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุลthailand_round_icon_641311,28077.00
59สราพร แช่มช้อยthailand_round_icon_642511,09574.00
60อุษาวดี โชคชัยผาสุขthailand_round_icon_642510,63078.40
61อจิรา นวลรักษาthailand_round_icon_642510,47575.40
62อินทุอร เดชคุ้ม thailand_round_icon_643710,42375.57
63จิตตวดี ดวงจันทร์thailand_round_icon_642510,27077.40
64เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_642510,26876.20
65ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์thailand_round_icon_641310,21874.33
66ภัทราพร กระตุฤกษ์thailand_round_icon_643710,21875.57
67สุภัคชญา ภัทรนาคเรืองthailand_round_icon_641310,00075.33
Pos.NameNationalityPlayRoundPoint RakingStroke Avg.
1อิสรีย์ โคว้ศรีวงษ์thailand_round_icon_6441244077.17
2พิมพ์นิภา ปานทองthailand_round_icon_6441142072.00
3ณัฐพรรณ ศิริตรัยthailand_round_icon_6441140071.91
4ชากัณฑ์สิม คำบอนthailand_round_icon_643939071.89
5พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภาthailand_round_icon_643937072.89
6รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสรthailand_round_icon_642628072.33
7ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้องthailand_round_icon_643825075.50
8 ธัญรดา ปิดดอนthailand_round_icon_642625072.33
9ภาสินี ทองแท่งใหญ่thailand_round_icon_6451216075.92
10 วรรษวัลย์ สังขพงษ์thailand_round_icon_642616074.33
11วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัยthailand_round_icon_642615073.50
12นภัสวรรณ ผาบสิมมาthailand_round_icon_642615075.17
13อาภิชญา ยุบลthailand_round_icon_641315068.33
14ชเนตตี วรรณแสนthailand_round_icon_641315071.33
15วราลี อัจฉฤกษ์thailand_round_icon_641315072.67
16RINA TATEMATSUJPN1315073.67
17ภิญญาดา คุวานันท์thailand_round_icon_642614074.33
18ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชาthailand_round_icon_642514074.80
19กมลวรรณ ประเสริฐวงศ์thailand_round_icon_641314078.33
20อรณิชา โกณสันเทียะthailand_round_icon_641313069.67
21จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_641313075.67
22เจนจิรา มาร์สทอลthailand_round_icon_642612075.00
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial