นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2017 ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ( ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน) ในวันลงทะเบียน หากไม่ปฎิบัติตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

logo-academy_test

ตารางกิจกรรม SAT-THAI LPGA  GOLF ACADEMY  2558

วันที่ 1-6 กันยายน 2558

วันที่เวลากิจกรรมวิทยากร
1 ก.ย. 586:00-18.30ออกกำลังกาย -จิตวิทยา- ออกรอบ(9หลุม)วรสิงห์ ณ นคร/ดลหทัย ทองตะนุนาม/ ษาริณี เล็กสุวรรณ
2 ก.ย. 586:00-18:30ออกกำลังกาย-ฝึกซ้อมลูกสั้น-จิตวิทยา-ออกรอบ 18 หลุมวรสิงห์ ณ นคร/ นรีนุช มีโพธิ์สม/ดลหทัย ทองตะนุนาม/ษาริณี เล็กสุวรรณ
3 ก.ย. 586:00-18:30ออกกำลังกาย-วิเคราะห์วงสวิงวรสิงห์ ณ นคร /ษาริณี เล็กสุวรรณ/หลักชัย ทองศรีพงษ์
4 ก.ย. 586:00-18:30ออกกำลังกาย-ออกรอบ 18 หลุม-ฝึกซ้อมลูกสั้นวรสิงห์ ณ นคร/ษาริณี เล็กสุวรรณ/นรีนุช มีโพธิ์สม
5 ก.ย. 586:00-18:30ออกกำลังกาย-ฝึกซ้อมลูกสั้นวรสิงห์ ณ นคร / นรีนุช มีโพธิ์สม
6 ก.ย. 586:00-13:30ออกกำลังกาย-จิตวิทยาวรสิงห์ ณ นคร/ ดลหทัย ทองตะนุนาม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial