นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2017 ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ( ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน) ในวันลงทะเบียน หากไม่ปฎิบัติตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

คณะกรรมการบริหารสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี ปี 2557

คณะกรรมการ

ลำดับชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาว ปฏิญญาควรตระกูลนายกสมาคม
2นาย วินัยเอี่ยมโรจน์เมธาอุปนายก
3นาง น้ำฝน ใจดี อุปนายก
4นางอติพรประทีปมงคลอุปนายก
5นางสาว รุ่งทิวาปางจั่นนายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
6นางสาว อมลกานต์ผลชีวินกรมการประชาสัมพันธ์
7นางสาว นรีนุชมีโพธิ์สมกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
8นาย อลงกรณ์ไสลเพชรกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
9นางสาว วิภาวีพริ้งศุลกะกรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และวิชาการ
10นางสาว ชะอรหยวกเดชกรรมการวินัย
11นางสาว คุลิกาศรีสมฤทธิ์กรรมการกิจกรรม
12นาง วรัสสุดาพิศุทธ์สินธุ์กรรมการจัดการแข่งขัน
13นางสาว อุทัยวรรณเหรียญประเสริฐกรรมการกลาง
14นาง ศุภลักษณ์ชื่นชูศิลป์กรรมการกลาง
15นางสาว นุดีนุชบุณยเกตุ เหรัญญิก
16นางษาริณีเล็กสุวรรณเลขาธิการ

คณะที่ปรึกษา

ลำดับชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นาง เรวดีต.สุวรรณประธานที่ปรึกษา
2นาง เสมอพรกัณฑาธัญที่ปรึกษา
3นายอัฐฑากรบุศยะรัฐที่ปรึกษา
4นายทรงศักดิ์ศักดิ์เจริญที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ลำดับชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นาง ษาริณีเล็กสุวรรณผู้จัดการสมาคมฯ
2นาย ศตพรรษทิพย์โสหัวหน้าสํานักงาน
3นาง แพรวรรณอุดมพรรษาเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
4นางสาว ฉัตรประภาศิริประกอบเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial