คณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริหารสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี ปี 2558 ถึง ปัจจุบัน

คณะกรรมการ

ลำดับชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาว ปฏิญญาควรตระกูลนายกสมาคม
2นาย วินัยเอี่ยมโรจน์เมธาอุปนายก
3นาง น้ำฝน ใจดี อุปนายก
4นางอติพรประทีปมงคลอุปนายก
5นางสาว รุ่งทิวาปางจั่นนายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
6นางสาว อมลกานต์ผลชีวินกรมการประชาสัมพันธ์
7นางสาว นรีนุชมีโพธิ์สมกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
8นาย อลงกรณ์ไสลเพชรกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
9นาง เสมอพรกัณฑาธัญกรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และวิชาการ
10นางสาว ชะอรหยวกเดชกรรมการวินัย
11นางสาว คุลิกาศรีสมฤทธิ์กรรมการกิจกรรม
12นาง วรัสสุดาพิศุทธ์สินธุ์กรรมการจัดการแข่งขัน
13นางสาว อุทัยวรรณเหรียญประเสริฐกรรมการกลาง
14นาง ศุภลักษณ์ชื่นชูศิลป์กรรมการกลาง
15นางสาว นุดีนุชบุณยเกตุ เหรัญญิก
16นางษาริณีเล็กสุวรรณเลขาธิการ

คณะที่ปรึกษา

ลำดับชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นาง เรวดีต.สุวรรณประธานที่ปรึกษา
2นายอัฐฑากรบุศยะรัฐที่ปรึกษา
3นายทรงศักดิ์ศักดิ์เจริญที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ลำดับชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นาย ศตพรรษทิพย์โสหัวหน้าสํานักงาน
2นาง แพรวรรณอุดมพรรษาเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
3นางสาวธนัชสรศ์คูห์รัตนพิศาลเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
4นางสาว ฉัตรประภาศิริประกอบเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial