ผลการสอบ

YEAR 2015YEAR 2014YEAR 2013YEAR 2012

รายชื่อนักกอล์ฟที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี TP,GI ประจำปี 2558 (รุ่น 4)

วันที่  10-14 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพมหานคร

 • การอบรมปฐมนิเทศ และสอบกฎข้อบังคับ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ทั้งสิ้น 14 คน ได้แก่

(ได้สิทธิในการสอบภาคปฏิบัติในปี 2016)

1.น.ส. จันทกานต์ จันทร์พลังศร

2.น.ส.ชญาภา เวสเทอร์โกร์ด

3.น.ส. ชมพัช พงศ์ธนารักษ์

4.ด.ญ.ชลธิชา ต้นแก้ว

5.น.ส.ชลธิดา เลาหพูนรังษี

6.น.ส. ช่อผกา แจ้งกิจ

7.น.ส. ธนพร จันทร์เนตร

8.น.ส. นนธวรรณ ฌรรวนธร

9.น.ส. ปรีณาพรรณ พุ่มคล้าย

10.น.ส.วนัสวีร์ หาความสุข

11.น.ส. สฤณี ฐิติรัตนกรณ์

12.น.ส. สุภาวดี เต็มบางงอน

13.น.ส.เอมอร แพงโสม

14.น.ส.อรสา เยเบี่ยง

 • ผู้ที่อบรมครบทั้ง  5 วัน หรือ ครบหลักสูตร และได้รับใบประกาศ 12 คน

หลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทแข่งขัน (tournament player) Tournament Player

 1. น.ส. ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน  (สอบผ่านภาคปฏิบัติ แล้วเป็นนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ )
 2. น.ส.ชญาภา เวสเทอร์โกร์ด
 3. น.ส. ชมพัช พงศ์ธนารักษ์
 4. ด.ญ.ชลธิชา ต้นแก้ว
 5. น.ส. ธนพร จันทร์เนตร
 6. น.ส. ปรีณาพรรณ พุ่มคล้าย
 7. น.ส. สุภาวดี เต็มบางงอน

หลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทผู้ฝึกสอน (Golf Instructor)

1.น.ส.ชลธิดา เลาหพูนรังษี

2.น.ส.นวรัตน วิทวัสศุกล

3.น.ส.วนัสวีร์ หาความสุข

4.น.ส.เอมอร แพงโสม

5.น.ส.อรสา เยเบี่ยง

รายชื่อนักกอล์ฟผ่านการอบรมภาคทฤษฎี TP,GI ประจำปี 2557 (รุ่น 3)

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2557 ณ ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ

หลักสูตรที่เปิดสอน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย

 1. หลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทแข่งขัน (tournament player) จำนวน 23 คน  ประกอบด้วย

นักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ

1.น.ส.จินต์จุฑา ทองตัน

2. น.ส.ณฐมน หัสถาดลอรุณ

3.น.ส.ธัญญ์ฐิตา พิทยาธรดรรชนี

4.น.ส.เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์

5.น.ส.วันชนา โพธิ์เรืองรอง

6.น.ส.สุภมาส แสงจันทร์

นักกอล์ฟที่ต้องการ Q-School THAI LPGA TOUR 2015 

7.น.ส.กนกวรรณ ยอดดำเนิน

8.น.ส. คริษฐาวรรณ รุ่งเรือง

9.น.ส.ทิพย์อาภา มานิตย์

10.น.ส.ธนัชสรศ์ คูห์รัตนพิศาล

11.น.ส.ธนพร หิรัญรักษ์

12.น.ส.พิชชา ศรีวิเศษกุศล

13.น.ส.พรรณภา พลนามอินทร์

14.น.ส.รมยพร กิติเวียง

15.น.ส.สริตา เสภาศีราภรณ์

16.น.ส.วิภาดา มงคลวัจน์

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าร่วมอบรม แต่ยังคงรักษาสถานภาพการเป็นสมัครเล่น

17.น.ส.ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์

18.น.ส.ญาตาฌา แกมนิรัตน์

19.น.ส.บุษบากร สุขพันธ์

20.น.ส.ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์

21.น.ส.ปฐมาภรณ์ อริยะเมธปรีชา

22.น.ส.พิชสาอร ไชยชมภู

23.น.ส.ภัทรภรณ์ มวลชู

2.หลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทผู้ฝึกสอน (Golf Instructor) จำนวน 2 คน

นักกอล์ฟที่ต้องการ Q-School THAI LPGA TOUR 2015

24.น.ส.เดือนเพ็ญ กับรัมย์

25.น.ส.ณัฏฐวารี ศรีวรรณหลอด มิลรอย

รายชื่อนักกอล์ฟเข้าร่วมการอบรมภาคทฤษฎี TP,GI ประจำปี 255ุ6 (รุ่น 2)

ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2556 ณ ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ

หลักสูตรที่เปิดสอน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วย

 1. หลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทแข่งขัน (tournament player) จำนวน 12 คน  ประกอบด้วย

นักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ

1.น.ส. กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล

2.น.ส. เรณุกา สุขสุคนธ์

3.น.ส. สุวพิชญฐ์ ศิวัชกุลภรณ์

 นักกอล์ฟที่ต้องการ Q-School THAI LPGA TOUR 2014

4.น.ส.จิราวรรณ เหมะธุลิน

5.น.ส.ณิชกุล แก้วโสฬส

6.น.ส.ปาณิสรา เขื่อนธรรม (อบรมเฉพาะกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ)

7.น.ส.สุทิศชา อาโอยาม่า

8.น.ส.อธิจิต ธีระวัฒนศักดิ์

9.น.ส.ศรุตา บุญมีพิพิธ(อบรมเฉพาะกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ)

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าร่วมอบรม แต่ยังคงรักษาสถานภาพการเป็นสมัครเล่น

10.น.ส. ฉัตรประภา ศิริประกอบ

11.น.ส.ดลนภา พุฒิพินิจ

12.น.ส. เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์

2.หลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทผู้ฝึกสอน (Golf Instructor) จำนวน 5 คน

ผู้ฝึกสอนอาชีพ

13.น.ส.อรรจนียา มิ่งศักดิ์ศรี

 นักกอล์ฟที่ต้องการ Q-School THAI LPGA TOUR 2014

14.น.ส.ณัฐจารีย์ ศรีเพ็ชร์ (อบรมเฉพาะกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ)

15.นางปรีดา แก้วธรรมชัย

16.น.ส.ศรุตา ศักดา (อบรมเฉพาะกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ)

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าร่วมอบรม แต่ยังคงรักษาสถานภาพการเป็นสมัครเล่น

17.น.ส. นงนภัส พรมกัณฑ์

รายชื่อนักกอล์ฟเข้าร่วมการอบรมภาคทฤษฎี TP,GI ประจำปี 255ุ5 (รุ่น 1)

ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2555 ณ ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ

หลักสูตรที่เปิดสอน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น   33 คน ประกอบด้วย

 1. หลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทแข่งขัน (tournament player) จำนวน 21 คน  ประกอบด้วย

นักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ

1.น.ส. จันทร์จิรา เทียนสอาด

2.น.ส. จารุพร ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา

3.น.ส. ณิชากร รักษาชัฎ

4.น.ส. ธนพร โตธนะรุ่งโรจน์

5.น.ส. นันทิกานต์ รักษาชัฎ

6.น.ส. ปวริศา ยกทวน

7.น.ส. พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรือง

8.น.ส. มุขรินทร์ ลาดกระโทก

9.น.ส. วรีนัฐฐา รัฐธนสรณ์

10.น.ส. ศุภานัน ธัญญะวานิช

11.น.ส. สราพร แช่มช้อย

12.น.ส. หทัยกานต์ ว่องไวกิจไพศาล

13.น.ส. อริสรา เวชกามา

14.น.ส. อัญชิสา อุตมะ

 นักกอล์ฟที่ต้องการ Q-School THAI LPGA TOUR 2013

15.น.ส. จิตตวดี ดวงจันทร์

16.น.ส. พลอยชมพู วิไลรุ่งเรือง

17.น.ส. พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์

18.น.ส. เพ็ญแข แก้วเทศ

19.น.ส. ภัทราพร กระตุฤกษ์

20.น.ส. อภิสรา เกาะมั่น

21. น.ส. ภิญญ์สินี กมนธิดา นิคเคิล

2.หลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทผู้ฝึกสอน (Golf Instructor) จำนวน 12 คน

ผู้ฝึกสอนอาชีพ

22.น.ส. กุลชา ไพบูลย์พงษ์

23.น.ส. จันทร์จิรา หนองแก้ว

24.น.ส. ญาณิศา ศริพันธุ์

25.น.ส. ศรินทร์ทิพย์ สิทธิชัย

นักกอล์ฟที่ต้องการ Q-School THAI LPGA TOUR 2013

26.น.ส. จิรัสย์ธร บุญธีระสมบัติ

27.น.ส. ฉัตรรัตน์ ฉัตรวรารัตน์

28.น.ส. พรทิพย์ วงศ์หล้า

29.น.ส. พัสตราภรณ์ ชัยศรี

30.น.ส. รัศรินทร์ ภัทร์กุลเสฏฐ์

31.น.ส. ลักษณา เกตุมณี

32.น.ส. ศิวนาถ เกตุพันธ์ (อบรมเฉพาะกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ)

33.น.ส.วิไล เจนสมุทร

YEAR 2015
THAI LPGA Q-SCHOOL 2015 #3 
8-9 กรกฎาคม 2558 ณ สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ
ผลการสอบภาคปฏิบัติ

THAI LPGA Q-SCHOOL 2015 #2

3-4 มิถุนายน 2558  ณ สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ

ผลการสอบภาคปฏิบัติ 


THAI LPGA Q-SCHOOL 2015 #1

25-26 มีนาคม 2558  ณ สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ

ผลการสอบภาคปฏิบัติ 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial