โครงการ

logo-academy_test

ระเบียบและเงื่อนไขการคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟสตรี

เข้าร่วมโครงการ SAT-THAI LPGA Golf Academy 2015

1.ชื่อโครงการ

SAT-THAI LPGA Golf Academy 2015

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างนักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟอาชีพให้มีศักยภาพสู่ระดับอาชีพ พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพในทัวร์นาเมนท์ภายในประเทศและต่างประเทศ

2.2  เพื่อยกระดับการเล่นกอล์ฟให้มีระบบแบบแผนตามมาตรฐานสากล โดยนำหลักของการฝึกสอนที่ทันสมัย และเป็นหลักสากลมาใช้

2.3  สร้างนักกอล์ฟสมัครเล่นให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพื่อให้สามารถเข้าสู่เวทีแห่งการแข่งขันในระดับต่างประเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เห็นศักยภาพของคนไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

2.4 เป็นการยกระดับการฝึกนักกีฬาให้มีระบบแบบแผนตามมาตรฐานสากลแบบนักกีฬาอาชีพ โดยใช้หลักของการฝึกนักกีฬาที่ถูกต้อง ด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้

2.5 กระตุ้นวงการกีฬากอล์ฟให้มีการตื่นตัว และมีความเคลื่อนไหวในแง่ของการส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างมีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬาและผู้ปกครองยุคปัจจุบัน

3.เป้าประสงค์ของโครงการ

3.1  สามารถสร้างนักกอล์ฟสตรี ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นให้กับวงการกอล์ฟอาชีพไทย

3.2 เพื่อกระตุ้นให้วงการกีฬากอล์ฟสตรีมีความตื่นตัว เกิดการพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

3.3 สร้าง และเตรียมทีมนักกีฬากอล์ฟสตรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิค 2016

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1นักกีฬาในโครงการมีการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศทางกีฬามากขึ้น และมีการพัฒนาไปสู่ระดับอาชีพ

4.2 นักกีฬาในโครงการทำชื่อเสียงให้แก่ตนเอง การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี และประเทศชาติ

5. คุณสมบัตินักกีฬา

5.1 เพศหญิง อายุ 13-24 ปี

5.2 เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

5.3 เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น แฮนดี้แคปต่ำกว่า 9

5.4 เป็นนักกอล์ฟที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา จนนำไปสู่นักกอล์ฟแข่งขันระดับอาชีพ

5.5 ไม่เป็นนักกอล์ฟทีมชาติไทย ชุดปัจจุบัน

6. วิธีการคัดเลือกนักกีฬา

6.1 เป็นนักกอล์ฟที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ SAT-THAI LPGA GOLF ACDEMY 2015 จำนวน 4 คน

6.2 เป็นนักกอล์ฟจากโครงการ SAT-THAI LPGA GOLF ACADEMY 2014 ที่ทำผลงานดี มีความตั้งใจและมีการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาอย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่ในโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 คน

6.3 เป็นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจำนวน 4 คน (ลำดับที่ 7-10) ของการแข่งขันนักกอล์ฟสมัครเล่น เพื่อพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2558 จัดการแข่งขันโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6.3 เป็นนักกอล์ฟที่ทำคะแนนดีที่สุด โดยใช้ผลการแข่งขัน 36 หลุม จากการแข่งขันรายการ 1st SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 ณ สนามกอล์ฟปัญญา อินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ จำนวน 4 คน

6.4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2557  ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2557

6.5 ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งมาที่ email:thailpga2014@hotmail.com หรือ ส่ง Fax มาที่เบอร์02-519-5845

7. ระยะเวลาโครงการ

–  เริ่ม ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2557- ตุลาคม 2557

8. กิจกรรมและการดำเนินงาน

8.1 สมาคมฯ จะทำการคัดเลือกนักกีฬา  เก็บตัวนักกีฬาตามตารางการฝึกสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางกีฬาในด้านต่าง เช่น  สมรรถภาพทางกาย  จิตวิทยา  ชีวกลศาสตร์  และทักษะเฉพาะทางกีฬา โดยนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ  และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเทศ รายการแข่งขันระดับสมัครเล่น และระดับอาชีพ

9. เงื่อนไขและระเบียบของนักกีฬาและผู้ปกครอง

9.1 นักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ SAT-THAI LPGA GOLF ACADEMY อย่างเคร่งครัด

9.2 นักกีฬา จะต้องฝึกซ้อมตามตารางที่สมาคมฯ กำหนด ทั้งหมด 9 ครั้ง (จะต้องเข้าร่วมการเก็บตัวในครั้งที่1 และ 9) หากติดภาระกิจสำคัญ สามารถลาได้ 3 ครั้ง โดยทำจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

9.3 นักกีฬาจะต้องทำสัญญาข้อตกลงโครงการ โดยนำส่งสัญญาในเวลาที่กำหนด

(รายละเอียดตามสัญญาข้อตกลงนักกีฬา โครงการ SAT-THAI LPGA GOLF ACADEMY 2015)

9.4 ผู้ปกครองนักกีฬา จะต้องให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมข้างต้น และสนับสนุนให้นักกีฬาได้ทำการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

9.5 หากนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบ และ ข้อตกลงที่ให้ไว้ จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและพ้นจากสภาพ นักกีฬาโครงการ โดยสมาคมฯสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกนักกีฬาจากภายนอกเข้าร่วมโครงการ

10.วิทยากร และผู้ฝึกสอน

ลำดับชื่อตำแหน่ง
1.คุณษาริณี เล็กสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ และผู้ฝึกสอน
2.คุณศตพรรษ ทิพย์โสผู้จัดการโครงการ
3.คุณเสมอพร กันฑาธัญผู้ฝึกสอน ด้านกฏกอล์ฟ
4.คุณวรัสสุดา พิศุทธิ์สินธ์ ผู้ฝึกสอน ด้านกฏกอล์ฟ
5.คุณนรีนุช มีโพธิ์สมผู้ฝึกสอน ด้านการเล่นกอล์ฟ
6.คุณหลักชัย ทองศรีพงศ์ผู้ฝึกสอน ด้านการเล่นกอล์ฟ
7.คุณดลหทัย ทองตะนุนาม ผู้ฝึกสอน ด้านจิตวิทยา
8.คุณวรสิงห์ ณ นครผู้ฝึกสอน ด้านสมรรถภาพทางกาย
9.คุณศมจรส มิ่งคำเลิศผู้ฝึกสอน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
10.คุณแพรวรรณ อุดมพรรษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ และผู้ฝึกสอน

11. สถานที่เก็บตัวนักกีฬาและที่พัก

สนาม ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ และ สินสิริ รีสอร์ท (รามอินทรา)

12.การติดตามและประเมินผล

12.1 ให้นักกีฬาเก็บสถิติการออกรอบจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ

12.2 จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ เมื่อเริ่มโครงการ และก่อนสิ้นสุดโครงการโดย

นักวิทยาศาสตร์กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  (นอกจากนี้ในวันแรกของการเก็บตัวในแต่ละครั้งจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดย ผู้ฝึกสอนด้านสมรรภาพทางกาย)

12.3 การคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนสมาคมฯ แข่งขันในรายการTHAILAND LPGA MASTERS 2015  และ รายการ THE 25th THAILAND LADIES AMATER OPEN GOLF AND INTER-CLUB TEAM 2015 จะพิจารณาจากการทำผลงานการแข่งขันของนักกีฬาในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง 60% และ ความเห็นของผู้ฝึกสอน 40%

12.4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ รวมถึงแบบประเมินโครงการ

13. ผู้สนับสนุนโครงการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สนามกอล์ฟปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี

15.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี 8  ถนนรามอินทรา(ก.ม.9) แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร./Fax 02-519-5845 Tel.089-031-9292, 089-894-5966

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial