จิตตวดี ดวงจันทร์

TPL0119
 

 

ชื่อ-นามสกุล : จิตตวดี ดวงจันทร์              ชื่อเล่น : ฝน

ว/ดป เกิด :  18/07/1994                          สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์ :