ษมาพร แข็งขันธ์

TPL 0143
 

ชื่อ-นามสกุล : ษมาพร แข็งขันธ์               ชื่อเล่น : ชะเอม

ว/ดป เกิด :                                                        สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2561

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :