นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2017 ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ( ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน) ในวันลงทะเบียน หากไม่ปฎิบัติตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

NEWS

VIEW ALL
VIEW ALL

RANKING

Pos.NameNationalityPlayedRoundEariningsStroke Avg.
1ศรัณย์พร ลางคุลเกษตรินthailand_round_icon_64927553,610.070.74
2สุภมาส แสงจันทร์thailand_round_icon_64824310,306.372.13
3พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรือง thailand_round_icon_64824309,764.272.00
4ดลนภา พุฒิพินิจthailand_round_icon_64925266,238.873.88
5วันชนา โพธิ์เรืองรองthailand_round_icon_64721253,318.372.67
6สราพร แช่มช้อยthailand_round_icon_64824248,264.272.17
7พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโรthailand_round_icon_64720220,655.873.00
8ปิยะธิดา พลอยอ่ำศรีthailand_round_icon_64924203,569.273.50
9ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตรthailand_round_icon_64618185,682.871.72
10กุสุมา มีชัยthailand_round_icon_64823177,232.072.74
11วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์thailand_round_icon_64926172,920.573.50
12กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุลthailand_round_icon_6437172,900.070.71
13มุขรินทร์ ลาดกระโทกthailand_round_icon_64823157,498.373.96
14อัญชิสา อุตมะthailand_round_icon_64720147,370.372.85
15พรอนงค์ เพชรล้ำthailand_round_icon_6413142,500.068.33
16ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์thailand_round_icon_64617141,237.572.88
17พิชสาอร ไชยชมภูthailand_round_icon_64926137,515.974.19
18นันทิกานต์ รักษาชัฎthailand_round_icon_64823121,098.373.96
19ชลธิชา ต้นแก้ว925118,573.474.40
20ช่อผกา แจ้งกิจthailand_round_icon_64617116,010.873.41
21ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุลthailand_round_icon_64618107,551.073.39
22พลอยชมพู วิไลรุ่งเรืองthailand_round_icon_64412102,611.771.83
23พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์thailand_round_icon_6482299,733.075.00
24พรรณภา พลนามอินทร์thailand_round_icon_6492497,651.775.46
25ภัทรภรณ์ มวลชูthailand_round_icon_6492397,351.376.83
26กมลวรรณ เหลื่อมศรีthailand_round_icon_6451594,905.073.93
27เรณุกา สุขสุคนธ์thailand_round_icon_6451589,612.573.33
28ธิติยา พฤกษ์สถาพรthailand_round_icon_6441189,130.073.09
29ธนุตรา บุญรักษาสัตย์thailand_round_icon_6461788,626.773.71
30SOCK HWEE KOHsingapore_round_icon_6451587,126.373.87
31ฉัตรประภา ศิริประกอบthailand_round_icon_6492283,912.174.82
32ภัทราพร กระตุฤกษ์thailand_round_icon_6492380,251.776.00
33อจิรา นวลรักษาthailand_round_icon_6461579,720.873.93
34พันธ์ผกา พันธุมะบำรุงthailand_round_icon_6461678,510.073.75
35ศรุตยา งามอุษาวรรณthailand_round_icon_6461576,247.073.73
36ปรินดา โพธิ์กัณฑ์thailand_round_icon_6441274,606.773.67
37จรรยา มรกตพรรณthailand_round_icon_6461673,910.074.38
38ธิรนันท์ อยู่ปานthailand_round_icon_6482071,655.075.35
39ณิชากร รักษาชัฎthailand_round_icon_6471969,640.175.0
40ปรีณาพรรณ พุ่มคล้ายthailand_round_icon_6461668,843.374.63
41นริศรา เกิดฤทธิ์thailand_round_icon_6461667,830.075.00
42ตรีฉัฐ จีนกลับthailand_round_icon_6461667,730.575.38
43เฌอมาลย์ สันติวัฒนพงศ์thailand_round_icon_641367,700.068.67
44กุลชา ไพบูลย์พงษ์thailand_round_icon_648206,735.075.35
45ปิยะธิดา ไชยพันธ์thailand_round_icon_6461562,045.075.20
46YIN MAY MYOmyanmar_round_icon_6431860,350.075.00
47ณฐมน หัสถาดลอรุณthailand_round_icon_6482059,060.076.40
48ภานุมา วิทยากรโกมลthailand_round_icon_6482058,314.675.25
49ชลดา ชยณรรย์thailand_round_icon_6441157,451.374.82
50ปวริศา ยกทวนthailand_round_icon_641353,530.069.33
51จารุพร ปาลกวงษ ณ อยุธยาthailand_round_icon_6451448,687.175.43
52ณิชกุล แก้วโสฬสthailand_round_icon_6461648,658.875.69
53จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_6461545,932.575.53
54ชมพัช พงศ์ธนารักษ์thailand_round_icon_6481944,365.077.32
55สฤณี ฐิติรัตนกรณ์thailand_round_icon_6471744,270.077.65
56สุภัคชญา ภัทรนาคเรืองthailand_round_icon_6471743,355.076.35
57อริสรา เวชกามาthailand_round_icon_6461437,070.575.50
58เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_6491933,440.077.32
59รุ่งทิวา ปางจั่นthailand_round_icon_643832,110.074.75
60NHUNG THI TANGvietnam_round_icon_643830,323.874.38
61อรนรินทร์ สัตยาบรรพตthailand_round_icon_641330,160.070.00
62วลัยลักษณ์ สาตรักษ์thailand_round_icon_642420,805.074.00
63จิราพัชร์ เชาวน์ชวานิลthailand_round_icon_641320,560.072.00
64วิชาณี มีชัยthailand_round_icon_641320,560.072.00
65ANAIS MAGGETTIswitzerland_round_icon_641318,826.772.33
66สุภาวดี เต็มบางงอนthailand_round_icon_6451018,525.077.90
67อุษาวดี โชคชัยผาสุขthailand_round_icon_643717,860.075.86
68เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณthailand_round_icon_6481716,910.077.06
69AINIL ABU BAKARmalaysia_round_icon_641316,693.072.67
70สุชญา ตั้งกมลประเสริฐthailand_round_icon_642516,510.075.80
71คริษฐาวรรณ รุ่งเรืองthailand_round_icon_644915,508.878.11
72ธนาภรณ์ ก้องเกียรติไกรthailand_round_icon_641315,295.073.00
73เพ็ญแข แก้วเทศthailand_round_icon_6471514,440.077.73
74อมลกานต์ ผลชีวินthailand_round_icon_644914,250.078.22
75จันทิมา กัลยานมิตตาthailand_round_icon_64139,250.075.33
76สริตา เสภาศีราภรณ์thailand_round_icon_646138,000.079.38
Pos.NameNat.PlayedRoundStroke Avg.
1ปาจรีย์ อนันต์นฤการthailand_round_icon_642667.75
2ชากัณฑ์สิม คำบอนthailand_round_icon_642669.50
3กมลวรรณ เหลื่อมศรีthailand_round_icon_641369.50
4ธัญรดา ปิดดอนthailand_round_icon_641369.50
5อรกนก สร้อยสุวรรณthailand_round_icon_641369.50
6กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์thailand_round_icon_6441270.38
7ชญานิษฐ์ หวังมหาพรthailand_round_icon_643971.17
8พิมพ์นิภา ปานทองthailand_round_icon_643871.17
9อรณิชา โกนสันเทียะthailand_round_icon_641371.50
10โชติกา ผดุงมาตรวรกุลthailand_round_icon_6461872.83
11ภาสินี ทองแท่งใหญ่thailand_round_icon_643973.00
12ณัฐพรรณ ศิริตรัยthailand_round_icon_643973.33
13ภิญญาดา คุวานันท์thailand_round_icon_642673.75
14ธันญา ปัมกิจสกุลthailand_round_icon_643874.00
15ตรีฉัฐ จีนกลับthailand_round_icon_641374.00
16สุพัชญา ศรีฉันทะมิตรthailand_round_icon_641374.50
17วราลี อัจฉฤกษ์thailand_round_icon_643874.67
18ฐิตารีย์ สกุลบุญพาณิชย์thailand_round_icon_642574.75
19พิมล์ชณก กาวิลthailand_round_icon_641275.00
20กชกร จิตตะศิริthailand_round_icon_641275.00
21วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัยthailand_round_icon_643875.33
22รัชฐิกา สิทธิกูลthailand_round_icon_641276.00
23ษมาพร แข็งขันธ์thailand_round_icon_6451275.90
24อิสรีย์ โคว้ศรีวงษ์thailand_round_icon_643776.25
25พนิตตา อยู่สบายthailand_round_icon_642576.25
26จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_641476.25
27เจนจิรา มาร์สทอลthailand_round_icon_641276.50
28กุลธิดา พราหมพันธุ์thailand_round_icon_641276.50
29อาภาสิรี จุลยาthailand_round_icon_642576.75
30บุณยาพร เจินthailand_round_icon_642477.00
31มนัสชยา ซีมากรthailand_round_icon_641277.00
32พุธิตา ควรรู้ดีthailand_round_icon_641277.00
33อุษาวดี โชคชัยผาสุขthailand_round_icon_641277.50
34ธัญพิชชา สุขเกษมthailand_round_icon_641277.50
35วรรษวัลย์ สังขพงษ์thailand_round_icon_642478.0
36ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชาthailand_round_icon_641278.0
37ชลากร วงษ์สินธุ์thailand_round_icon_643678.50
38นภาพันธ์ุ ผ่องไพบูลย์thailand_round_icon_642478.50
39ณัชชา แดงเปี่ยมthailand_round_icon_642479.00
40บุษกร มูลฟองthailand_round_icon_641279.00
41เปมิกา พลเมืองดีthailand_round_icon_641279.00
42รุสลี ขันแก้วthailand_round_icon_643779.50
43สิริภัสสร พัฒน์ชนะthailand_round_icon_642479.50
44กรบงก์กช สารรัตน์thailand_round_icon_642479.50
45ณัฐวดี ขวัญศรีthailand_round_icon_641279.50
46สริยา สงวนนามthailand_round_icon_641280.00
47พรปวีณ์ ธรรมวิชัยthailand_round_icon_641280.00
48นรมล นุชศิลาthailand_round_icon_641280.00
49จิณณพัตร ฤทธิ์ทวีthailand_round_icon_642480.50
50ต้นรัก ทะสะโสthailand_round_icon_641280.50
51ชวิศา เดชาธิปัตย์thailand_round_icon_641280.50
52นุชากร หนุนภักดีthailand_round_icon_641281.00
53กฤชสุดา อภิวัฒนดลthailand_round_icon_642482.00
54วริศรา พวงเจริญthailand_round_icon_642482.25
55นัชชา ศรีมณีรุ่งโรจน์thailand_round_icon_641282.50
56ปานชนก ชวลิตรุจิวงษ์thailand_round_icon_641283.50
57MIN YI HUANGCHINA1285.50
58อรสา เยเบี่ยงthailand_round_icon_641287.00
CLOSE
CLOSE
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial