(v1.69)
|

Committee

COMMITTEE

กรรมการบริหาร

กฤษดา ตัณฑ์วิไล

นายกสมาคม

นวลพรรณ ล่ำซำ

อุปนายก

รุ่งทิวา ศุภมิตรศิริ

นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

ธีรนันท์ อยู่ปาน

กรรมการประชาสัมพันธ์

ปิยธิดา ไชยพันธ์

กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ศรุตยา งามอุษาวรรณ

กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์

เสมอพร กัณฑาธัญ

กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟและวิชาการกีฬากอล์ฟ

ธิติยา พฤกษ์สถาพร

กรรมการวินัย

ธนุตรา บุญรักษาสัตย์

กรรมการกิจกรรม

นนทยา ศรีสว่าง

กรรมการจัดการแข่งขัน

สุทธิดา ทองจำรัส

เหรัญญิก

หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล

เลขาธิการ
คณะที่ปรึกษา

ปวิณ ภิรมย์ภักดี

ประธานที่ปรึกษา

ปฏิญญา ควรตระกูล

ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่

หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล

-

ศตพรรษ ทิพย์โส

-

วุฒิภัทร เกียรติอาภาเดช

-

ธนัชสรศ์ คูห์รัตนพิศาล

-