(v1.69)
|

Committee

COMMITTEE

กรรมการบริหาร

คุณอานันต์ เผือกพิบูลย์

นายกสมาคม

คุณกุลธร มีสมมนต์

อุปนายกและกรรมการฝ่ายกิการต่างประเทศ

คุณรุ่งทิวา ศุภมิตรศิริ

นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

คุณทิพย์ สีอัมพรโรจน์

กรรมการประชาสัมพันธ์

คุณวรัสสุดา พิศุทธ์สินธุ์

กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟและวิชาการกีฬากอล์ฟ

คุณเชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ

กรรมการวินัย

คุณณนน ศรีสว่าง

กรรมการกิจกรรม และกรรมการจัดการแข่งขัน

คุณวรรณศิริ ศิริสัมพันธ์

กรรมการกลาง

คุณชลนภา วรานุภาพกุล

เหรัญญิก

คุณษาริณี เล็กสุวรรณ

เลขาธิการ กรรมการฝ่ายการตลาด และสิทธิประโยชน์
คณะที่ปรึกษา

คุณบุญชู เรืองกิจ

ที่ปรึกษา

ดร.น้ำฝน ใจดี

ที่ปรึกษา

คุณณฐ ฌานรานนท์

ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่